The Sweat Dream

17 tekstów – auto­rem jest The Sweat Dream.

"Ferdydurke" - ostatnio ulubiona książka na zimne wieczory.

Jak to jest?
Ciągle założona mas­ka zni­ka, gdy się człowiek porządnie zde­ner­wu­je. Nie pot­ra­fisz wte­dy po­hamo­wać gniewu i wrzeszczysz. Wyrzu­casz z siebie wszys­tko co Ci leży na 'ser­cu'. To po­dob­no po­maga. Podobno [...] — czytaj całość

dziennik • 6 lutego 2014, 16:41

* * *

Wciąż cze­kam. Wciąż spoglądam na te­lefon i za każdym ra­zem gdy słyszę je­go dźwięk niemal z ag­resją go chwy­tam. Wte­dy oka­zuję się, że to tyl­ko ko­lej­ny ese­mes in­formujący o pro­moc­ji w Plusie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 listopada 2013, 14:45

Wspomnienia...

Cza­sem w jed­nej mi­nucie cały świat roz­la­tuje się na ka­wałki. Na mi­liony ma­lut­kich i tych jeszcze mniej­szych diamen­cików. Przy­pomi­na mi to roz­bi­cie szkla­nej wa­zy. Ni­by poz­biera się te ka­wałki, dokład­nie pos­prząta to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 października 2012, 18:36

Twój koniec = Mój koniec

Siedzę w naszym mie­szka­niu. Właści­wie to już moim mie­szka­niu. Nie dziele już go z ni­kim. Szaf­ka w łazien­ce jeszcze za­pełniona Twoimi rzecza­mi. Może dziś wezmę ten sza­ry kar­ton i spa­kuję tam te [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 lutego 2012, 18:24

Zwierzenia.

Moi zna­jomi zaw­sze są se­lek­cjo­nowa­ni. Nig­dy nie zaufałabym ko­muś, ko­go znam miesiąc. To nie tak, że nie lu­bię poz­na­wać no­wych ludzi. Lu­bię, uwiel­biam od­kry­wać no­we cha­rak­te­ry, oso­bowości. Ale to ja jes­tem raczej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 lutego 2012, 19:17

* * *

Sa­mot­ność. To je­dyne co te­raz czuję. Nic więcej, tyl­ko ta cho­ler­na pus­tka. Siedzę na tym wiel­kim, miękkim, skórza­nym fo­telu, otoczo­na tyl­ko cho­ler­nie dro­gimi meb­la­mi, z pełnym kon­tem w ban­ku i zas­ta­nawiam się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 lutego 2012, 12:08

Zaufanie.

Przepraszamy...
Tyl­ko to mogły wy­powie­dzieć w tej chwi­li.

Nig­dy nie sądziłam, że po­kocham ko­goś tak bar­dzo. Przez tą miłość do ciebie jeszcze większe było roz­cza­rowa­nie. Zdra­da! Kłam­stwa! Te­go niena­widzę naj­bar­dziej. Pew­nie nie ja [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 stycznia 2012, 11:23

Chy­ba stałam się zimną suką, bo już na­wet nie płaczę, mi­mo te­go, że jest mi tak cho­ler­nie smutno. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 września 2011, 17:51

Wiesz czym jest miłość? Miłość to czer­pa­nie ra­dości ze szczęścia ukocha­nej oso­by. To pat­rze­nie na nią w sposób spe­cyficzny, w ja­ki nikt in­ny te­go ro­bi. To chęć poz­na­wania duszy tej oso­by. A nie szyb­kie zer­wa­nie ciuchów, je­den „nu­merek” i „do zo­bacze­nia nigdy”. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 września 2011, 21:38

Kiedy so­bie wyob­rażam że miałoby was nie być, szczerze? Nie miałbym po co żyć, nie miałbym dokąd iść, cały mój świat. wszys­tko co mam to Wy.

~Wzr 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 września 2011, 10:51
The Sweat Dream

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność